Ochrona danych osobowych

1. zasady

keeeper sp. z o.o. przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych. W przypadku gromadzenia przez nas danych osobowych są one wykorzystywane tylko do celów wewnętrznych i przetwarzane oraz/lub przechowywane zgodnie z obecnie aktualnymi przepisami o ochronie danych. W żadnym wypadku zebrane dane nie zostaną sprzedane lub z innych powodów przekazane osobom trzecim.
W celu zabezpieczenia danych stosowane są przez nas aktualne środki techniczne, szczególnie co do ochrony danych osobowych przed ryzykiem w przypadku ich przekazania oraz przed ryzykiem przepływu informacji do osób trzecich. Środki te są dopasowywane do najnowszej technologii. W celu przetwarzania danych osobowych częściowo posługujemy się zewnętrznymi usługodawcami, którzy zostali przez nas starannie wybrani i zobowiązani w formie pisemnej. Usługodawcy podlegają naszym instrukcjom i są przez nas regularnie kontrolowani. Danych osobowych nie przekażą osobom trzecim.
Jednakże ochronę danych możemy zapewnić tylko w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.keeeper.pl. Poniższe uwagi nie dotyczą stron internetowych albo treści zewnętrznych usługodawców, z którymi jesteśmy połączeni linkami albo których polecamy.
Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych przedstawia charakter, zakres i cel zebrania oraz przetwarzania przez nas danych osobowych na niniejszej stronie internetowej.
Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą zidentyfikowanej osoby, czyli np. imię i nazwisko, adres lub adresy e-mail oraz działania użytkowników.

2. oznakowanie usługodawców

Usługodawcą zgodnie z § 13 ustawy o telemediach (TMG) i odpowiedzialną instancją zgodnie z § 3 federalnej ust. 7 o ochronie prywatności (BDSG) jest keeeper Germany (zob. nasze “Impressum“).

3. prawo do informacji, korekty i usunięcia danych osobowych

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o zebranych i przetworzonych danych dotyczących jego osoby, a także o ich pochodzeniu i odbiorcy tych danych oraz o celu ich przechowywania. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo do tego, by nieprawidłowe dane zostały skorygowane, a jego dane osobowe zablokowane i usunięte, jeśli nie przeczy temu ustawowy obowiązek przechowywania.

4. wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych może ją w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego wniosku na nasz adres e-mail lub adres korespondencyjny, który został podany pod § 1 ust. 2.

5. w przypadku korzystania ze strony internetowej w celach informacyjnych nie gromadzimy danych osobowych

(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej w celach czysto informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazania jakichkolwiek innych informacji automatycznie gromadzimy i przechowujemy na serwerze tej strony internetowej za pomocą plików dziennika informacje w celach statystycznych, które przeglądarka internetowa użytkownika przekazuje nam w momencie, gdy użytkownik otwiera naszą stronę internetową, aby umożliwić mu wizytę na tej stronie. Do przekazanych nam informacji zaliczają się:
– adres IP użytkownika
– składający zapytanie dostawca
– data i czas przeszukiwania wraz z informacją o pomyślnym wywoływaniu
– różnica stref czasowych wobec Greenwich Mean Time (GMT)
– treść zapytania (konkretna strona)
– kod statusu HTTP
– ilość przeniesionych danych
– strona internetowa składająca zapytanie
– rodzaj/wersja przeglądarki
– stosowany system operacyjny i jego powierzchnia
– język i wersja oprogramowania wyszukiwarki.

(2) Niniejsza strona internetowa stosuje Google Analytics, czyli system Google Inc. („Google“) zbierający dane na temat użytkowników. Google Analytics wykorzystują tzw. pliki cookie („Cookies“), małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pozwalają analizować korzystanie przez niego ze strony internetowej. Informacje, które zostały zgromadzone o użytkowniku w ciągu korzystania przez niego ze strony internetowej z reguły przekazywane zostają do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane.
W przypadku aktywacji anonimizacji IP na niniejszej stronie internetowej, adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje jednak przedtem skrócony przez Google.
Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP zostaje przekazywany do serwera Google w Stanach Zjedonoczonych i dopiero tam skracany. Na niniejszej stronie internetowej anonimizacja IP jest aktywna.
W imieniu właściciela niniejszej strony internetowej Google skorzysta z tych informacji w celu przeanalizowania użytkowania strony internetowej przez odwiedzającego i w celu sporządzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz w celu oferowania dalszych z użytkowaniem strony internetowej i samego Internetu związanych usług wobec właściciela stron internetowych.
Adres IP użytkownika, który w ramach Google Analytics zostaje przekazywany przez przeglądarkę nie ulega
połączeniu w jeden dokument z innymi danymi Google. Przechowywaniu plików cookie użytkownik może zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia wyszukiwarki; jednakże zwracamy uwagę na to, że po wprowadzeniu takich zmian niektóre funkcje strony internetowej ewentualnie nie będą mogły być w całości wykorzystane. W celu uniknięcia zapisu danych przez Google poprzez pliki cookie oraz gromadzenia ich poprzez użytkowanie strony internetowej (łącznie adresu IP użytkownika) oraz przetwarzania tych danych przez Google istnieje ponadto możliwość ściągnięcia i zainstalowania plugin’a przeglądarki.

6. sposób postępowania z danymi osobowymi

(1) Dane osobowe to informacje, za pomocą których jest możliwa identyfikacja poszczególnej osoby, chodzi więc o dane, na podstawie których można namierzyć daną osobę. Do takich informacji zaliczają się np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, ale również dalsze informacje, np. takie jak treści stworzone przez użytkownika.

(2) Dane osobowe są przez nas gromadzone, przetwarzane i przekazywane jeśli pozwala na to prawo lub jeśli użytkownik w konkretnym przypadku wyraził na to zgodę, np. w celu brania udziału w konkursach z nagrodami albo loteriach lub w przypadku zapytania. Nawiązując z nami kontakt (np. za pomocą formularza lub poczty elektronicznej) dane osobowe użytkownika są przechowywane w celu wywiązania się z zapytania, a również po to, aby móc odpowiedzieć na jego dalsze pytania, jeśli takie powstaną. Oddane nam do dyspozycji treści stworzone przez użytkownika mogą zostać opublikowane w ramach naszej strony internetowej. Dane osobowe, które użytkownik przekazał nam w celu brania udziału w konkursach z nagrodami i loteriach zostaną przetworzone w tym celu. W przypadku przechowywania danych osobowych w konkretnym celu przechowywanie ich nie trwa dłużej niż jest to konieczne do zrealizowania tego celu i jeżeli nie musimy ich nadal przechowywać z uzasadnionych służbowych lub prawnych względów. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wycofania zgody na zatrzymywanie danych osobowych.

7. oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące korzystania z internetowych sieci społecznościowych

(1) Na naszej stronie internetowej znajdują się wskazówki (linki) dotyczące zewnętrznych sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ oraz Pinterest („Social Plugins“). Funkcje przydzielone takim linkom, szczególnie przekazywanie informacji i danych użytkownika, nie są aktywne przez samą wizytę naszej strony internetowej, lecz dopiero w momencie kliknięcia na dany zewnętrzny link. Plug-iny można rozpoznać po logo danej sieci społecznościowej (jak np. logo Facebooka lub tzw. „lajka” („Lubię to”) na naszej stronie). Po kliknięciu na takie linki plug-iny danego portalu zostaną uruchomione i przeglądarka użytkownika stworzy bezpośrednie połączenie z serwerami danego portalu.

(2) Jeśli użytkownik podczas wizyty na naszej stronie kliknie na taki link i jednocześnie jest zalogowany na danym portalu poprzez osobiste konto (account), wtedy informacja o tym, że był na naszej stronie może zostać przekazana danej sieci i tam przechowywana w związku z accountem użytkownika. Aby zapobiec takiemu przydzieleniu do accounta użytkownika w danej sieci, przed kliknięciem na link należy się wylogować.

(3) My jako właściciel strony internetowej nie jesteśmy poinformowani o treści przekazanych danych ani o ich przetwarzaniu przez daną sieć społecznościową. Informacji o celu i zakresie gromadzenia danych przez sieci społecznościowe, a także ich tamtejsze przetwarzanie i wykorzystanie danych oraz z tym związane praw użytkownika i możliwości ich stosowania w celu ochrony sfery prywatnej prosimy zasięgnąć w oświadczeniach o ochronie danych owych sieci społecznościowych. Za przetwarzanie danych, które zostaje uruchomione w momencie kliknięcia na link odpowiadają wyłącznie poszczególne sieci.

8. dalsze informacje

W przypadku dalszych pytań dotyczących przetwarzania danych użytkownika i wyjaśnień, które sięgają głębiej, niż te powyższe, chętnie i w każdej chwili jesteśmy do dyspozycji.